en | ru | de

黄金交易商

 

 

在所有贵金属中,黄金是最受欢迎的投资品种。是因为在经济、社会或者政治危机的时候,人们觉得拥有黄金就像拥有一个安全的港口一样。实际上我们知道一个人把很多金子埋在他的后院,并且从来不付他的那份账单是因为“他还没有兑换”,是这样的。同时,我们只是开玩笑知道这样一个家伙。

 

但是回到好的、旧的、可靠的黄金。根据它的性质来说,比起商品黄金(代码XAU)更类似于货币,并且,黄金的交易基于现货价格来源于全世界OTC黄金贸易市场。

 

就像任何其他市场一样,黄金也通常是个投机买卖的主题。这主要是通过使用期货和衍生品来实现的。

  

下面是提供现货黄金交易的交易商清单。Forex

黄金交易商

经纪商 监管 最低存款 杠杆 固定点差 推广 评论
$1 1:500 1.5 pips 评论 网址
$50 1:400 1 评论 网址
$1 1:888 1 30% Bonus 评论 网址
$100 1:500 0.8 VPS 评论 网址
  $10 1:200 0.8 25% Bonus 评论 网址
$300 1:200 2 pips 评论 网址
$25 1:400 2 评论 网址
$2000 1:500 2 评论
$1 1:500 2 $100 评论
$250 1:50 1.1 评论 网址
$1 1:50 0.9 N/A 评论
$200 1:500 1.6 评论
$200 1:500 0 评论
$100 1:200 3 25% Bonus 评论
500 EUR 1:100 1.6 评论
$10 000 1:50 1 评论
$1 1:500 1.0 25% Bonus 评论 网址
$500 1:500 0.4 50% Bonus 评论
$2000 1:500 0.9 评论 网址
$1 1:100 2 评论
  $1 1:500 0.7 50% bonus 评论
$300 1:200 1.9 10% Bonus 评论
$50 1:500 1 50% 评论 网址
  $5 1:500 0 $8 bonus 评论
$10 1:400 1.7 $100 no deposit bonus 评论
$50 1:500 0.6-2 评论 网址
  $100 1:300 1.9 评论
$2000 1:200 1 评论
$500 1:500 2 Swap free accounts 评论 网址
$50 1:300 0.8 评论 网址
$100 1:2000 1 评论
$500 200:1 1 10% Bonus 评论
$225 1:400 1 5% bonus 评论
$1 1:500 0 评论 网址
$500 评论
$1 1:100 3 $5 free 评论
$25 1:400 3 评论
  $1 1:500 0.8 评论
$500 1:400 1 评论 网址
$100 1:200 1 25% Bonus 评论 网址
$5 1:1000 1 $5 bonus 评论 网址
$10 1:1000 3 30% Bonus 评论
$1 1:500 1 评论
$500 1:500 1 评论
$100 1:200 2.2 Welcome 评论
  $1 1:500 评论
  $100 1:200 2 评论
$2500 1:200 1 评论
$1 1:500 1 评论
$150 1:200 1.5 评论 网址
$200 1:200 1 评论
$250 1:500 3 30% Bonus 评论
$50 1:500 0.8 30% 评论 网址
$10 1:500 1 30% Bonus 评论
$100 1:200 3 up to 75% 评论
$1 1:400 2 10% Bonus 评论
评论
  $100 1:100 1 评论
150 GBP 1:400 1 评论
  $250 1:400 2 评论
$200 1:400 1.4 评论
  $50 500:1 2 $20 评论
$100 1:200 3 5% bonus 评论
  $200 1:100 评论
$1 1:200 1 评论 网址
$1000 1:100 1.8 评论
  $10 1:400 2 20% bonus 评论
$2500 1:400 评论
$250 1:500 2 评论
$200 1:500 2 评论
$100 1:400 0.6 200% bonus 评论 网址
$100 1:500 0.2 评论 网址
  $10 1:500 2 pips up to 100% 评论
$5 1:500 2.3 100% Margin Bonus 评论 网址
$100 1:500 3 评论
  $25 1:500 2 评论
$2 1:500 0.7 评论
$1 1:100 1.6 评论
$25 1:500 2 35% Bonus 评论 网址
$1 1:400 1.9 评论
$5 1:500 1 20% Bonus 评论 网址
$200 1:200 2 评论
$400 1:50 0.9 评论
  $10 1:500 2 30% Bonus 评论
  $500 1:400 3 10% Bonus 评论
$1000 1:33 2 评论
  $100 1:300 1 1 pip spread 评论 网址
  $1 1:500 2 50% 评论
$25 200:1 3 评论
$50 1:400 2 up to $10,000 评论 网址
  评论
$1 1:100 1.5 评论